Previous Frame Next Frame
 • komplexné právne služby

  v oblastiach obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, pracovného, správneho, aj ústavného práva, ako aj v oblasti vymáhania a správy pohľadávok.

 • bohaté právnické skúsenosti

  vo všetkých oblastiach práva

 • správa konkurznej podstaty

  kompletné právne služby a poradenstvo pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu

Advokátska kancelária JUDr. Pavel Balog so sídlom v Rimavskej Sobote poskytuje komplexné právne služby v oblastiach obchodného, občianskeho, rodinného, trestného, pracovného, správneho, aj ústavného práva, ako aj v oblasti vymáhania a správy pohľadávok.

JUDr. Balog pracuje ako advokát už od roku 2001, má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach práva. Spolupracuje pritom s notármi, súdnymi znalcami, auditormi a daňovými poradcami a inými odborníkmi.

JUDr. Pavel Balog zabezpečí výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, kompletné právne služby a poradenstvo pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu, ako aj vypracovanie reštrukturalizačného plánu.

Právne služby

 • Obchodné spoločnosti – založenie, zmena, likvidácia obchodných spoločností
 • Vypracovanie dokumentov – spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zmena obchodného podielu
 • Zápis, zmena, výmaz z obchodného registra, zastupovanie v konaní o vydanie živnostenského listu
 • Právne analýzy, poradenstvo, konzultácie
 • Príprava obchodných zmlúv, poradenstvo pri tvorbe zmlúv
 • Spísanie návrhov na žalobu
 • Zastupovanie v konaní v obchodnoprávnych sporoch
 • Právne riešenie dlhov, pohľadávok
 • Vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo
  a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Prevod nehnuteľností, katastrálne konania
 • Dedičské konania
 • Spory zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia
 • Právne služby a poradenstvo pri tvorbe zmlúv
 • Zastupovanie pri exekučnom konaní
 • zastupovanie v sporoch podľa občianskeho zákonníka
 • Zastupovanie v konaní o rozvod manželstva
  a úpravu práv k maloletým deťom
 • Služby pri sporoch o výživné, úpravu práv
  a povinnosti rodičov k maloletým deťom
 • vyporiadanie BSM po rozvode manželstva
 • Uzavtváranie pracovných zmlúv
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Zatupovanie a právne služby pri sporoch týkajúcich sa pracovného pomeru
 • Zastupovanie v prípravnom konaní
 • Zastupovanie na pojednávaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Uplatňovanie škody
 • Zastupovanie v správnom konaní
  pred katastrálnym úradom
 • daňovým úradom
 • Stavebné konanie
 • Spisovanie podaní a zastupovanie pred Ústavným súdom SR
 • Právne analýzy z oblasti ústavného práva
 • Výkon funkcie správcu konkurznej podstaty
 • Právne služby a poradenstvo pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu
 • Vypracovanie reštrukturalizačného plánu
 • Príprava právnej analýzy pohľadávok
 • Screening dlžníkov veriteľa
 • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia
 • Upomienkový servis
 • Vykonávanie všetkých právnych úkonov potrebných k zabráneniu premlčania pohľadávok (uznanie dlhu, novácia záväzku, splátkový kalendár, zmenka a iné)
 • Súdne vymáhanie pohľadávok a jeho realizácia
 • Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní
 • Zastupovanie veriteľa v exekučnom konaní
 • Zastupovanie v uplatňovaní si nároku veriteľa
  v trestnom konaní
 • Kompletné vedenie evidencie dlžníkov klienta
  a aktuálneho stavu vymáhaných pohľadávok
 • právo pozemkových spoločenstiev
 • zakladanie a správa pozemkových spoločenstiev
 • kúpne zmluvy nehnuteľností
 • vyporiadania a úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom
 • poľovníctvo
 • príprava podkladov a vykonanie zhromaždení vlastníkov pri postúpení výkonu práva poľovníctva

Cenník služieb

Hodinová odmena

Advokát môže s klientom dohodnúť hodinovú odmenu  
Výška hodinovej odmeny 40€


Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas


Podielová odmena

Výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci


Tarifná odmena advokáta

   
výpočtový základ v občianskom konaní 980 €
výpočtový základ v trestnom konaní 980,00 €


Odmena v občianskom konaní

§ základná sadzba odmeny je z hodnoty veci (€) (€)  
10 ods. 1 do 165,97 € 16,60    
10 ods. 1 od 165,97 do 663,88 € 16,60 1,66 za každých aj začatých 33,19 €, prevyšujúcich sumu 165,97 €
10 ods. 1 od 663,88 do 6638,78 € 41,49 9,96 za každých aj začatých 331,94 €, prevyšujúcich sumu 663,88 €
10 ods. 1 od 6638,78 do 33193,92 € 220,74 16,60 za každých aj začatých 1659,70 €, prevyšujúcich sumu 6638,78 €
10 ods. 1 nad 33193,92 € 486,29 6,64 za každých aj začatých 3319,39 €, prevyšujúcich sumu 33193,92 €
11 ods. 1 hodnota veci sa nedá určiť 75,38   jedna trinástina výpočtového základu
11 ods. 3 zastupovanie pred ÚS SR 163,33   jedna šestina výpočtovho základu


Odmena v trestnom konaní

12 ods. 1 súd rozhoduje na neverejnom zasadnutí 40,83   jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu
12 ods. 2 zastupovanie pri priestupkoch 40,83   jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu
12 ods. 3,a trest OS do 5 rokov 81,67   jedna dvanástina výpočtového základu
12 ods. 3,b trest OS od 5 do 10 rokov 122,50   jedna osmina výpočtového základu
12 ods. 3,c trest OD nad 10 rokov 163,33   jedna osmina výpočtového základu


Hotové výdavky a náhrada za stratu času

16 ods. 3 režijný paušál 9,80   jedna stotina výpočtového základu
17 ods. 1 náhrada za stratu času (za každú aj začatú polhodinu) 16,33   jedna šestdesiatina výpočtového základu
16 ods. 4 cestovné sa účtuje podľa zákona o cestovných náhradách      

 

Kontakt

Adresa: Železničná č. 6/1
979 01, Rimavská Sobota

Tel.:047/2388127
Mobil: 0905 444 775
Email: balog@advokatbalog.sk

Úradné hodiny pre správcu
konkurznej podstaty:


Pondelok - Piatok: 09:00 - 15:00